Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Hotel Sneek hanteert een Zero Tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden. Onderstaand treft u de huisregels van Hotel Sneek aan. Daarnaast is ook ons uitgebreide huisreglement zoals beschreven op onze website van toepassing.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Van der Valk Hotel Sneek. Bij het niet navolgen van deze regels, kan besloten worden politie en justitie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel behoudt zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Door de receptie kan een borg worden gevraagd voor uw verblijf in het hotel.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Bij het onklaar maken van de rook-of brandmelders rekenen wij een boete van €250,-.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.

Het is verboden om

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Meerdere personen op de kamer/suite dan het toegestane aantal.
 • Bezoek te ontvangen op de kamer/suite.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Bij overtreding rekenen wij een boete van €175,-.
 • Het ontvangen van gasten op de kamer/suite ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten. Hiervoor rekenen wij een boete van €175,-.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer/suite.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,-.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

Kamer reglement

 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan in de hotelkamers.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen (voor de prijs, vraagt u de receptie). Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 175,- in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.

Suite reglement

 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan op de suite.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een babybedje voor plaatsen tegen een toeslag. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 175,- in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.